De Vereniging Bossche Opera, hierna te noemen de vereniging, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, honorair-leden en vrienden. In deze privacyverklaring wordt beschreven om welke gegevens het gaat, hoe deze gegevensverwerking gebeurt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
De Vereniging Bossche Opera heeft als primair doel opera’s en operamuziek uit te voeren, maar heeft daarnaast ook een gezelligheidsfunctie. De vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie KBZON

Welke persoonsgegevens bewaren verwerken wij?

 • De vereniging kent betalende leden, al dan niet zingend, en honorair-leden. Van de (honorair-)leden verwerken wij de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres (voor zover aanwezig)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Datum toetreding tot de vereniging
 • Zangstem
 • Bankrekeningnummer

De vereniging heeft ook Vrienden. Zij steunen de vereniging met een geldelijke bijdrage. In ruil daarvoor ontvangen zij een Nieuwsbrief en genieten kleine privileges bij uitvoeringen. Van hen bewaren we de gegevens die ze ons zelf hebben aangeleverd. Maar in ieder geval:

 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Wij bewaren activiteiten van bezoekers aan onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van de Nieuwsbrief aan de (honorair-)leden. Zij ontvangen wekelijks een Nieuwsbrief die hen de noodzakelijke informatie verschaft voor een goed verloop van de komende repetitie(s), datums van optredens/uitvoeringen in herinnering te houden en overige verenigingszaken te vermelden. Zij hebben mondeling toestemming gegeven voor toezending van de Nieuwsbrief.
 • Het verzenden van de Nieuwsbrief aan de Vrienden. Zij ontvangen ongeveer vier keer per jaar een Nieuwsbrief over ontwikkelingen in de vereniging en a.s. uitvoeringen/optredens.
 • Het leggen van contact per e-mail of telefoon als dit nodig is in het belang van de vereniging of van het individuele lid.
 • Het bezoeken van een lid bij ziekte of bijzondere gebeurtenissen
 • Het administreren van contributiebetalingen, vriendschapsbijdragen en overige financiële bijdragen.
 • Het voldoen aan de verplichtingen opgelegd door KBZON

Het bewaren van activiteiten van bezoekers aan onze website is ingebouwd in het programma. Wij gebruiken deze gegevens niet zelf actief.

Hoelang en waar bewaren wij persoonsgegevens?
De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Van (honorair-)leden en Vrienden bewaren we de verzamelde gegevens in een met een wachtwoord beveiligde omgeving op de website gedurende hun lidmaatschapsperiode c.q. vriendschapsperiode.
 • Van oudleden bewaren we de gegevens tot twee jaar na opzegging van hun lidmaatschap in het archief van het secretariaat.
 • Gegevens ten behoeve van de financiën kennen een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Ze staan uitsluitend via de ontvangen dagafschriften bij de penningmeester geregistreerd.

Gebruikte computerprogramma’s of systemen
De vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Adminstratieprogramma KING
 • RaboBank voor het betalingsverkeer. De penningmeester en een tweede bestuurslid hebben middels een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord toegang tot de bank (wachtwoord beveiligd).

Delen van persoonsgegevens met derden
De vereniging verstrekt geen gegevens aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
De vereniging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare door ons gebruikte technieken
De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de websitebezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Websitebezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens te sturen naar jou of een door jou genoemde organisatie.

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens in een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de vereniging.

De vereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De vereniging neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bosscheopera.nl of persoonlijk via een van de bestuursleden van de vereniging.